Komenda Hufca ZHP w Głubczycach

im. KS. BP. Antoniego Adamiuka, Chorągiew Opolska

W dniach 17.02 ? 28.02.2014 roku Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego i Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Głubczycach była organizatorem Harcerskiej Akcji Zimowej 2014. Akcja zorganizowana była dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Głubczyce. Sztab akcji mieścił się w Ratuszu Miejskim w Głubczycach w sali Pod Aniołem. Nad bezpieczeństwem i sprawnym funkcjonowaniem przebiegu akcji czuwało 15 instruktorów oraz 12 harcerzy starszych i wędrowników. Gośćmi honorowymi Harcerskiej Akcji Zimowej 2014 byli Burmistrz Głubczyc Pan Jan Krówka, Przewodniczący Rady Miasta Pan Kazimierz Naumczyk, Przewodnicząca Komisji Oświaty Pani Barbara Piechaczek, Radny Sejmiku Wojewódzkiego Pan Zbigniew Ziółko, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego OSP RP w Głubczycach Pan Adam Buchaniec. W akcji wzięło udział ok. 1 500 dzieci. Uczestnicy HAZ mieli codziennie zagwarantowane drugie śniadanie oraz wiele atrakcji polegających na umileniu dzieciom czasu poprzez zajęcia plastyczne, rysunkowe, zajęcia świetlicowe: gry, zabawy, konkursy, zorganizowano projekcje bajek i filmów, wyjście do muzeum oraz zajęcia sportowe. Ponadto dzieci i młodzież miały możliwość uczestniczenia w grach terenowych na terenie miasta Głubczyce. Dodatkową formą wypoczynku były wyjazdy do Raciborza na lodowisko. W czasie zimy młodzież miała możliwość zwiedzania Powiatowej Komendy Policji w Głubczycach. Podczas wizyty dzieci mogły zapoznać się z funkcjonowaniem Komendy. Odwiedzili również Powiatową Państwową Straż Pożarną w Głubczycach. Dzieciom został zademonstrowany sprzęt pożarniczy oraz przedstawione zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W akcję zimową włączyli się również funkcjonariusze Śląsko - Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu, którzy w trakcie spotkania z uczestnikami HAZ przeprowadzili pogadankę na temat działalności Straży Granicznej oraz zaprezentowali pokaz sprzętu. Z kolei żołnierze z 10 Opolskiej Brygady Logistycznej przygotowali pogadankę i zapoznali uczestników HAZ z działalnością opolskiej jednostki ? jej historią, tradycjami i dniem dzisiejszym oraz przedstawili specyfikę służby w Brygadzie i na misjach. Żołnierze zorganizowali młodej publiczności również pokaz sprzętu, wyposażenia i uzbrojenia żołnierzy wyjeżdżających na misje do Afganistanu. Każdy chętny mógł przymierzyć wojskowe wyposażenie i poczuć się przez chwilę prawdziwym żołnierzem. Żołnierze przedstawili młodej publiczności świat wojskowych misji ? kraje w których przebywali lub przebywają obecnie opolscy żołnierze ? z zwyczajami ich mieszkańców, ich specyfiką i kulturą. W czasie ferii jednostka na Harcerską Akcję Zimową oddelegowała 2 żołnierzy, którzy pomagali w  zabezpieczeniu logistycznym.

Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego
i Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Głubczycach
s k ł a d a
serdeczne podziękowania Sztabowi H A Z, Instruktorom ZHP, Nauczycielom, Dyrektorom Szkół.
Dowódcy 10 Opolskiej Brygady Logistycznej.
Komendantowi Śląsko - Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu.
Komendantom Straży Pożarnej i Policji w Głubczycach.
Dziękujemy TV Głubczyce, Radiu Opole, Głosowi Głubczyc oraz Nowej Trybunie
Opolskiej za informowanie mieszkańców Głubczyc o przeprowadzanej
Harcerskiej Akcji Zimowej 2014.
Składamy również podziękowania sponsorom i Przyjaciołom Harcerstwa
za bezcenną pomoc w czasie trwania HAZ 2014.
Z harcerskim pozdrowieniem
Czuwaj!

W dniu 12 stycznia 2014 roku Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach wzięła udział w XXII Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie działania hufca Głubczyce, Branice, Baborów i Kietrz. Zebrane pieniądze będą przekazane na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej dla seniorów.

Kwota zebrana podczas kwesty w miejscach publicznych
na terenie powiatu głubczyckiego:

41 350zł

Komenda Hufca ZHP w Głubczycach pragnie podziękować zuchom, harcerzom i instruktorom ZHP za pomoc i zaangażowanie w akcję charytatywną.

W dniach 20-24.12.2013r. odbyła się Akcja ? ?Pomocna Dłoń? przed Świętami Bożego Narodzenia. Gromady zuchowe, drużyny harcerskie zobowiązane były do niesienia pomocy ludziom starszym, samotnym i chorym.

  • W dniu 17.12.2013r. o godz. 10:30 na Górze św. Anny odbyła się uroczysta Msza Św. w 100 rocznicę urodzin ks. bpa Antoniego Adamiuka Patrona Komendy Hufca ZHP Głubczyce, po uroczystości nastąpiło złożenie kwiatów na grobie biskupa. Następnie o godz. 16:00 delegacja harcerzy KH ZHP Z Głubczyc i Baborowa wzięła udział w uroczystym przekazaniu Betlejemskiego Światła Pokoju w Katedrze Opolskiej.

Hasło tegorocznego przekazania:
?WYJDŹ Z CIENIA. POKAŻ DOBRO!?

  •  W dniu 18.12.2013 roku o godz. 13:00 w Urzędzie Miejskim w Głubczycach delegacja harcerzy KH ZHP Głubczyce wzięła udział w uroczystej Sesji Rady Miasta. Podczas spotkania harcerze przekazali Betlejemskie Światło Pokoju.
  • W dniu 18.12.2013r. o godz. 15:00 w Kościele Parafialnym Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Baborowie odbyła się uroczystość przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju przedstawicielom władz samorządowych, księżom, kombatantom, przyjaciołom ZHP oraz delegacjom gromad zuchowych i drużyn harcerskich z terenu działania hufca (Kietrza, Baborowa, Branic i Głubczyc).
  • W dniu 19.12.2013 roku o godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Głubczycach odbyła się uroczysta Sesja Rady Miasta z udziałem Kombatantów i Służb Mundurowych, Zakładów Pracy, Instytucji. Podczas spotkania harcerze z Głubczyc przekazali Betlejemskie Światło Pokoju.
  • W dniu 19.12.2013 roku o godz. 14:00 w Starostwie Powiatowym w Głubczycach delegacja harcerzy KH ZHP Głubczyce wzięła udział w uroczystej Sesji Rady Powiatu. Podczas spotkania harcerze przekazali Betlejemskie Światło Pokoju.
  • W dniu 19.12.2013r. o godz. 18:00 delegacja harcerzy z KH ZHP w Głubczycach uroczyście wniosła Betlejemskie Światło Pokoju do Kościoła Parafialnego w Głubczycach. Przekazanie było połączone z modlitwą w intencji patrona Hufca ZHP Głubczyce ks. bpa Antoniego Adamiuka w 100 rocznicę urodzin.
  • W dniu 20.12.2013 roku o godz. 11:00 delegacja harcerzy KH ZHP Głubczyce wzięła udział w spotkaniu opłatkowym w Jednostce Wojskowej 10 Opolskiej Brygady Logistycznej w Opolu. Podczas spotkania harcerze z Głubczyc przekazali Betlejemskie Światło Pokoju.
  • W dniu 20.12.2013 roku o godz. 12:30 delegacja harcerzy KH ZHP Głubczyce wzięła udział w spotkaniu opłatkowym w Jednostce Wojskowej 55 Batalionu Remontowego w Opolu. Podczas spotkania harcerze z Głubczyc przekazali Betlejemskie Światło Pokoju.
  • W dniach 20-23.12.2013r. zuchy i harcerze przekazywali Betlejemskie Światło Pokoju do swoich kościołów, szkół, instytucji, władz samorządowych zakładów pracy, firm, ludzi samotnych i chorych, mieszkańców społeczności lokalnej oraz przyjaciół wspierających harcerstwo.

DNIA 18 GRUDNIA 2013 ROKU PRZYPADAŁA 100 ROCZNICA URODZIN ŚP. KS. BPA ANTONIEGO ADAMIUKA, PATRONA KOMENDY HUFCA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO W GŁUBCZYCACH.


W DNIU 17 GRUDNIA 2013 ROKU DELEGACJA HUFCA ZHP GŁUBCZYCE WZIĘŁA UDZIAŁ W UROCZYSTOŚCIACH NA GÓRZE ŚW. ANNY. W TYM DNIU ODBYŁA SIĘ  MSZA ŚW. W SANKTUARIUM ŚW. ANNY  ORAZ MODLITWA  I ZŁOŻENIE KWIATÓW NA GROBIE BISKUPA.


Z KOLEI 19 GRUDNIA 2013 ROKU  O GODZ. 18:00 INSTRUKTORZY, ZUCHY I HARCERZE UCZCILI PAMIĘĆ O BISKUPIE UCZESTNICZĄC W MODLITWIE W KOŚCIELE PARAFIALNYM W GŁUBCZYCACH.


KOMENDA HUFCA ZHP W GŁUBCZYCACH PRAGNIE ZŁOŻYĆ SERDECZNE
PODZIĘKOWANIA OJCU GWARDIANOWI BŁAŻEJOWI KURAWSKIEMU
ZA POPROWADZENIE I KONCELEBRACJĘ MSZY ŚW.
 W INTENCJI 100 ROCZNICY URODZIN ŚP. KS. BPA ADAMIUKA.


Na Wzgórzu Adamiuka
                   
Ruszamy na Wzgórze Adamiuka!
Każdy swego munduru szuka.
Lilijkę przypina.
Pas swój dopina.
Zbiórkę na dworze robimy,
Uczestników liczymy,
Komendant woła: Ruszamy!
Więc idziemy, a i z radością wybiegamy,
Po drodze niemałej, kilometrów trzech,
Ciężkiej, że aż nam wszystkim zaparło dech.
Przed krzyżem usiąść postanowiliśmy,
Na miękkiej trawie się ułożyliśmy,
I słuchaliśmy co druh ma do obwieszczenia,
A było tego bardzo dużo do powiedzenia.
Gdy już skończyliśmy, krąg utworzyliśmy,
Iskierkę puściliśmy, ręce rozłożyliśmy,
I gdy do szkoły wracaliśmy, tak o to śpiewaliśmy.
Nigdy cię biskupie nie zapomnimy,
Wiarę w ciebie w sercach nosimy,
My mieszkańcy Głubczyc z miłością,
I z nieukrywaną wdzięcznością.

Autor: Jan Skoumal
harcerz,
uczeń Szkoły Podstawowej nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi
 im. Tadeusza Kościuszki w Głubczycach


[zobacz biuletyn]

Komenda Hufca ZHP w Głubczycach ? 2003

statystyka